سروو موتور استون ESTUN

استو ESTUN یک شرکت معتبر چینی می باشد. این شرکت در ابتدا سیستم های کنترلی را طراحی و اجرا می کرد. سپس به تولید تجهیزات اتوماسیون روی آورد که برخی از آنها عبارتند از:سرووموتور، سروو درایو، ربات ها، خطوط هوشمند تولید و …

قیمت سرووموتور استون ESTUN

در این مطلب با اشاره ای جزئی به سرووموتور های استون لیست قیمت هر کدام از مدل ها را به صورت یک جدول در اختیار شما می گذاریم. شما میتوانید با توجه به کد محصولات درج شده در جداول محصول مورد نظر را ببینید.

انواع سرووموتور استون:

  •  سروو موتور تک محور مدل Pronet-E Series
  • سروو موتور تک محور مدل Pronet-AMF
  • سروو موتور دو محور مدل ETS1010APC
  • سروو موتور دو محور مدل ETS-1010APG
  • سروو موتور سه محور مدل ETS-101010APC

در صورت وجود هرگونه سوال یا نیاز به راهنمایی فنی با گروه ما تماس بگیرید. ما اینجاییم تا مشکلات را برطرف کنیم و راه حل خوبی برای آنها ارئه بدهیم.

لیست قیمت سروو موتور استون سری Pronet-E

نکته:تمامی موتور های این سری دارای انکودر 2500 پالس می باشند.

ولتاژ تغذیهفلنج موتوردور/توانگشتاورموتوردرایوکانکتورI/Oکانکتور قدرتکابل انکودرقیمت (تومان)
200 vAC 40 100W/3000RPM 0/32 EMJ-01AFB22 Pronet-01AMF Pronet-CN1-50 PDM-J020-05 PSP-JO24-05 تماس بگیرید
200 vAC 40 ترمز دار0/32 EMJ-01AFB24 Pronet-01AMF Pronet-CN1-50 PDM-J020-05 PSP-JO24-05 تماس بگیرید
200 vAC 60 400W/3000RPM 1/27 EMJ-04AFB22 Pronet-04AMF-IR Pronet-CN1-50 JE18-C-W-F4 PSP-JE24-05 تماس بگیرید
200 vAC 60 ترمز دار 1/27 EMJ-04AFB24 Pronet-04AMF-IR Pronet-CN1-50 JE18-C-W-F4 PSP-JE24-05 تماس بگیرید
200 vAC 80 750W/3000RPM 2/39 EMJ-08AFB22 Pronet-08AMF-IR Pronet-CN1-50 JE18-C-W-F4 PSP-JE24-05 تماس بگیرید
200 vAC 80 ترمز دار 2/39 EMJ-08AFB24 Pronet-08AMF-IR Pronet-CN1-50 JE18-C-W-F4 PSP-JE24-05 تماس بگیرید
200 vAC 80 1000W/3000RPM 3/18 EMJ-08AFB24 Pronet-10AMF-IR Pronet-CN1-50 JE18-C-W-F4 PSP-JE24-05 تماس بگیرید
200 vAC 80 ترمز دار 3/18 EMJ-10AFB24 Pronet-10AMF-IR Pronet-CN1-50 JE18-C-W-F4 PSP-JE24-05 تماس بگیرید
200 vAC 130 1000W/2000RPM 4/77 EMG-10AFB22 Pronet-10AMF-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PSP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 130 ترمز دار 4/77 EMG-10AFB24 Pronet-10AMF-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PSP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 130 1500W/2000RPM 7/16 EMG-15AFB22 Pronet-AMF15-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PSP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 130 ترمز دار 7/16 EMG-15AFB24 Pronet-AMF15-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PSP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 130 2000W/2000RPM 9/55 EMG-20AFB22 Pronet-AMF20-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PSP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 130 ترمز دار9/55 EMG-20AFB24 Pronet-AMF20-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PSP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 180 3000W/2000RPM 14/3 EMG-30AFA22 Pronet-AMF30-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 PSP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180 ترمز دار 14/3 EMG-30AFA24 Pronet-AMF30-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 PSP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180 5000W/2000RPM24 EMG-50AFA22 Pronet-AMF50-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 PSP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180 ترمز دار 24 EMG-50AFA24 Pronet-AMF50-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 PSP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 130 1000W/1000RPM 9/55 EML-10AFB22 Pronet-AMF10-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PSP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 130 ترمز دار 9/55 EML-10AFB24 Pronet-AMF10-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PSP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 180 2000W/1000RPM 19/1 EML-20APA22 Pronet-AMF20-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 PSP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180 ترمز دار 19/1 EML-20APA24 Pronet-AMF20-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 PSP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180 3000W/1000RPM 28/7 EML-30APA22 Pronet-AMF30-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 PSP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180 ترمز دار 28/7 EML-30APA24 Pronet-AMF30-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 PSP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180 4000W/1000RPM 38/2 EML-40APA22 Pronet-AMF50-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 PSP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180 ترمز دار38/2 EML-40APA24 Pronet-AMF50-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 PSP-GA24-05 تماس بگیرید

لیست قیمت سروو موتور استون سری Pronet-AMF

نکته: تمامی موتور های این سری دارای انکودر 20 بیتی می باشند.

ولتاژ تغذیهفلنج موتوردور/توانگشتاورموتوردرایوکانکتور I/Oکانکتور قدرتکابل انکودرقیمت
200 vAC 40 100W/3000RPM 0/32 EMJ-01APB22 Pronet-E-01A Pronet-CN1-50PDM-J020-05 PMP-J024-05 تماس بگیرید
200 vAC 40 ترمز دار0/32 EMJ-01APB24 Pronet-E-01A Pronet-CN1-50 PDM-J020-05 PMP-J024-05 تماس بگیرید
200 vAC 60 400W/3000RPM 1/27 EMJ-04APB22 Pronet-E-04A-IR Pronet-CN1-50 JB18-C-F4 BMP-JB24-05 تماس بگیرید
200 vAC 60 ترمز دار 1/27 EMJ-04APB24 Pronet-E-04A-IR Pronet-CN1-50 JB18-C-F4 BMP-JB24-05 تماس بگیرید
200 vAC 60 400W/3000RPM 1/27 EMJ-04APB22-WR Pronet-E-04A-IR Pronet-CN1-50 JE18-C-W-F4 BMP-JE24-05 تماس بگیرید
200 vAC 60 ترمز دار 1/27 EMJ-04APB24-WR Pronet-E-04A-IR Pronet-CN1-50 JE18-C-W-F4 BMP-JE24-05 تماس بگیرید
200 vAC 80 750W/3000RPM 2/39 EMJ-08APB22 Pronet-E-08A-IRPronet-CN1-50 JB18-C-F4 BMP-JB24-05 تماس بگیرید
200 vAC 80 ترمز دار 2/39 EMJ-08APB24 Pronet-E-08A-IR Pronet-CN1-50 JB18-C-F4 BMP-JB24-05 تماس بگیرید
200 vAC 80750W/3000RPM 2/39 EMJ-08APB22-WR Pronet-E-08A-IR Pronet-CN1-50 JE18-C-W-F4 BMP-JE24-05 تماس بگیرید
200 vAC 80ترمز دار 2/39 EMJ-08APB24-WR Pronet-E-08A-IR Pronet-CN1-50 JE18-C-W-F4 BMP-JE24-05 تماس بگیرید
200 vAC 801000W/3000RPM 3/18 EMJ-10APB22 Pronet-E-10A-IRPronet-CN1-50 JB18-C-F4 BMP-JB24-05 تماس بگیرید
200 vAC 80ترمز دار 3/18 EMJ-10APB24Pronet-E-10A-IRPronet-CN1-50 JB18-C-F4 BMP-JB24-05 تماس بگیرید
200 vAC 801000W/3000RPM 3/18 EMJ-10APB22-WRPronet-E-10A-IRPronet-CN1-50 JE18-C-W-F4 BMP-JE24-05 تماس بگیرید
200 vAC 80ترمز دار 3/18 EMJ-10APB24-WRPronet-E-10A-IRPronet-CN1-50 JE18-C-W-F4 BMP-JE24-05 تماس بگیرید
200 vAC 1301000W/2000RPM 4/77 EMG-10APB22Pronet-E-10A-IRPronet-CN1-50 GA16-F9 PMP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 130ترمز دار 4/77 EMG-10APB24Pronet-E-10A-IRPronet-CN1-50 GA16-F9 PMP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 1301500W/2000RPM 7/16 EMG-15APB22Pronet-E-15A-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PMP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 130ترمز دار 7/16 EMG-15APB24 Pronet-E-15A-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PMP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 1302000W/2000RPM 9/55 EMG-20APB22Pronet-E-20A-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PMP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 130ترمز دار 9/55 EMG-20APB24Pronet-E-20A-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PMP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 180 3000W/2000RPM14/3 EMG-30APA22Pronet-E-30A-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 BMP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180ترمز دار 14/3 EMG-30APA24Pronet-E-30A-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 BMP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180 5000W/2000RPM24 EMG-50APA22Pronet-E-50A-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 BMP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180ترمز دار 24 EMG-50APA24Pronet-E-50A-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 BMP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 130 1000W/1000RPM9/55 EML-10APB22Pronet-E-10A-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PMP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 130ترمز دار 9/55 EML-10APB24Pronet-E-10A-IR Pronet-CN1-50 GA16-F9 PMP-GA24-05II تماس بگیرید
200 vAC 1802000W/1000RPM 19/1 EML-20APA22Pronet-E-20A-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 BMP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180ترمز دار 19/1 EML-20APA24Pronet-E-20A-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 BMP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 1803000W/1000RPM 28/7 EML-30APA22 Pronet-E-30A-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 BMP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180ترمز دار 28/7 EML-30APA24Pronet-E-30A-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 BMP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 1804000W/1000RPM 38/2 EML-40APA22Pronet-E-50A-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 BMP-GA24-05 تماس بگیرید
200 vAC 180 ترمز دار 38/2 EML-40APA24Pronet-E-50A-IR Pronet-CN1-50 GD12-F4 BMP-GA24-05 تماس بگیرید

لیست قیمت سروو موتور استون سری ETS1010APC

نکته: تمامی موتور های این سری دارای انکودر 2500 پالس می باشند.

ولتاژ تغذیهفلنج موتوردور/توانگشتاورموتوردرایوکانکتورI/Oکانکتور قدرتکابل انکودرقیمت
220 vAC 40 100W/3000RPM0/32EMJ-01APA22 ETS-1010APC-IRETS-CN1-36 PDM-J020-05 PMP-J024-05 تماس بگیرید
220 vAC 60 400W/3000RPM 1/27EMJ-04APB22ETS-1010APC-IR ETS-CN1-36 JB18-C-F4 BMP-JB24-05تماس بگیرید
220 vAC 60 ترمز دار 1/27EMJ-04APB24 ETS-1010APC-IRETS-CN1-36 JB18-C-F4BMP-JB24-05 تماس بگیرید
220 vAC 60400W/3000RPM 1/27 EMJ-04APB22-WRETS-1010APC-IRETS-CN1-36 JE18-C-W-F4 BMP-JE24-05 تماس بگیرید
220 vAC 60 ترمز دار 1/27 EMJ-04APB24-WRETS-1010APC-IRETS-CN1-36 JE18-C-W-F4 BMP-JE24-05 تماس بگیرید
220 vAC 80750W/3000RPM 2/39 EMJ-08APB22ETS-1010APC-IRETS-CN1-36 JB18-C-F4 BMP-JB24-05 تماس بگیرید
220 vAC 80 ترمز دار 2/39 EMJ-08APB24ETS-1010APC-IRETS-CN1-36 JB18-C-F4 BMP-JB24-05 تماس بگیرید
220 vAC 80750W/3000RPM 2/39EMJ-08APB22-WRETS-1010APC-IRETS-CN1-36 JE18-C-W-F4 BMP-JE24-05 تماس بگیرید
220 vAC 80 ترمز دار 2/39EMJ-08APB24-WRETS-1010APC-IRETS-CN1-36 JE18-C-W-F4 BMP-JE24-05 تماس بگیرید
220 vAC 801000W/3000RPM3/18 EMJ-10APB22ETS-1010APC-IRETS-CN1-36 JB18-C-F4 BMP-JB24-05 تماس بگیرید
220 vAC 80 ترمز دار3/18 EMJ-10APB24ETS-1010APC-IRETS-CN1-36 JB18-C-F4 BMP-JB24-05 تماس بگیرید
220 vAC 801000W/3000RPM3/18 EMJ-10APB22-WRETS-1010APC-IRETS-CN1-36 JE18-C-W-F4 BMP-JE24-05 تماس بگیرید
220 vAC 80 ترمز دار3/18EMJ-10APB24-WR ETS-1010APC-IRETS-CN1-36 JE18-C-W-F4 BMP-JE24-05 تماس بگیرید
220 vAC 1301000W/2000RPM4/77EMG-10APB22ETS-1010APC-IRETS-CN1-36 GA16-F9 PMP-GA24-05II تماس بگیرید
220 vAC 130 ترمز دار4/77 EMG-10APB24ETS-1010APC-IRETS-CN1-36 GA16-F9 PMP-GA24-05II تماس بگیرید
220 vAC 1301000W/1000RPM9/55 EML-10APB22ETS-1010APC-IRETS-CN1-36 GA16-F9 PMP-GA24-05II تماس بگیرید
220 vAC 130 ترمز دار9/55 EML-10APB24ETS-1010APC-IRETS-CN1-36 GA16-F9 PMP-GA24-05II تماس بگیرید

لیست قیمت سروو موتور استون سری ETS-1010APG

نکته: تمامی موتور های این سری دارای انکودر 20 بیتی می باشند.

ولتاژ تغذیهفلنج موتوردور/توانگشتاورموتوردرایوکانکتورI/Oکانکتور قدرتکابل انکودرقیمت
200 vAC40100W/3000RPM0/32EMJ-01AFA22ETS-1010APGETS-CN1-36PDM-J020-05PSP-J024-05تماس بگیرید
200 vAC60400W/3000RPM1/27EMJ-04AFB22ETS-1010APGETS-CN1-36JE18-C-W-F4PSP-JE24-05 / PBP-JE24-05تماس بگیرید
200 vAC60ترمز دار1/27EMJ-04AFB24ETS-1010APGETS-CN1-36JE18-C-W-F4PSP-JE24-05 / PBP-JE24-05تماس بگیرید
200 vAC80750W/3000RPM2/39EMJ-08AFB22ETS-1010APGETS-CN1-36JE18-C-W-F4PSP-JE24-05 / PBP-JE24-05تماس بگیرید
200 vAC80ترمز دار2/39EMJ-08AFB24ETS-1010APGETS-CN1-36JE18-C-W-F4PSP-JE24-05 / PBP-JE24-05تماس بگیرید
200 vAC801000W/3000RPM3/18EMJ-10AFBF22ETS-1010APGETS-CN1-36JE18-C-W-F4PSP-JE24-05 / PBP-JE24-05تماس بگیرید
200 vAC80ترمز دار3/18EMJ-10AFB24ETS-1010APGETS-CN1-36JE18-C-W-F4PSP-JE24-05 / PBP-JE24-05تماس بگیرید
200 vAC1301000W/2000RPM4/77EMG-10AFB22ETS-1010APGETS-CN1-36GA16-F9PSP-GA24-05IIتماس بگیرید
200 vAC130ترمز دار4/77EMG-10AFB24ETS-1010APGETS-CN1-36GA16-F9PSP-GA24-05IIتماس بگیرید
200 vAC1301000W/1000RPM9/55EML-10AFB22ETS-1010APGETS-CN1-36GA16-F9PSP-GA24-05IIتماس بگیرید
200 vAC130ترمز دار9/55EML-10AFB24ETS-1010APGETS-CN1-36GA16-F9PSP-GA24-05IIتماس بگیرید

لیست قیمت سروو موتور استون سری ETS-101010APC

نکته: تمامی موتور های این سری دارای انکودر 2500 پالس می باشند.

ولتاژ تغذیهفلنج موتوردور/توانگشتاورموتوردرایوکانکتورI/Oکانکتور قدرتکابل انکودرقیمت
200 vAC40100W/3000RPM0/32EMJ-01APA22ETS-101010APC-IRETS-CN1-36PDM-J020-05PMP-J024-05تماس بگیرید
200 vAC60400W/3000RPM1/27EMJ-04APB22ETS-101010APC-IRETS-CN1-36JB18-C-F4BMP-JB24-05تماس بگیرید
200 vAC60ترمز دار1/27EMJ-04APB24ETS-101010APC-IRETS-CN1-36JB18-C-F4BMP-JB24-05تماس بگیرید
200 vAC60400W/3000RPM1/27EMJ-04APB22-WRETS-101010APC-IRETS-CN1-36JE18-C-W-F4BMP-JE24-05تماس بگیرید
200 vAC60ترمز دار1/27EMJ-04APB24-WRETS-101010APC-IRETS-CN1-36JE18-C-W-F4BMP-JE24-05تماس بگیرید
200 vAC80750W/3000RPM2/39EMJ-08APB22ETS-101010APC-IRETS-CN1-36JB18-C-F4BMP-JB24-05تماس بگیرید
200 vAC80ترمز دار2/39EMJ-08APB24ETS-101010APC-IRETS-CN1-36JB18-C-F4BMP-JB24-05تماس بگیرید
200 vAC80750W/3000RPM2/39EMJ-08APB22-WRETS-101010APC-IRETS-CN1-36JE18-C-W-F4BMP-JE24-05تماس بگیرید
200 vAC80ترمز دار2/39EMJ-08APB24-WRETS-101010APC-IRETS-CN1-36JE18-C-W-F4BMP-JE24-05تماس بگیرید
200 vAC801000W/3000RPM3/18EMJ-10APB22ETS-101010APC-IRETS-CN1-36JB18-C-F4BMP-JB24-05تماس بگیرید
200 vAC80ترمز دار3/18EMJ-10APB24ETS-101010APC-IRETS-CN1-36JB18-C-F4BMP-JB24-05تماس بگیرید
200 vAC801000W/3000RPM3/18EMJ-10APB22-WRETS-101010APC-IRETS-CN1-36JE18-C-W-F4BMP-JE24-05تماس بگیرید
200 vAC80ترمز دار3/18EMJ-10APB24-WRETS-101010APC-IRETS-CN1-36JE18-C-W-F4BMP-JE24-05تماس بگیرید
200 vAC1301000W/2000RPM4/77EMG-10APB22ETS-101010APC-IRETS-CN1-36GA16-F9PMP-GA24-05IIتماس بگیرید
200 vAC130ترمز دار4/77EMG-10APB24ETS-101010APC-IRETS-CN1-36GA16-F9PMP-GA24-05IIتماس بگیرید
200 vAC1301000W/1000RPM9/55EML-10APB22ETS-101010APC-IRETS-CN1-36GA16-F9PMP-GA24-05IIتماس بگیرید
200 vAC130ترمز دار9/55EML-10APB24ETS-101010APC-IRETS-CN1-36GA16-F9PMP-GA24-05IIتماس بگیرید

سعید وهابیمشاهده نوشته ها

Avatar

من سعید وهابی فارغ تحصیل مهندسی برق از تبریز هستم. در زمینه های سئو، تولید محتوای ارگانیک تخصصی و طراحی وبسایت مشغول به کار هستم. علاقه شدید من به طبیعت و مسافرت باعث شد تا در مسیر تورلیدری طبیعت گردی و سفرهای خاص مثل سفر با دوچرخه هم وارد بشم. یاد گرفتن چیزهای جدید برای من همیشه جذاب بوده و به نظرم این قصه هیچوقت تموم نمیشه.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *