ترموسوئیچ، سوئیچ اورلود، ptc :

حفاظت الکتروموتورها در برابر حرارت یکی از مسائل مهم در صنعت الکتریکی و مکانیکی است. حرارت افزایش دمای الکتروموتورها و تجهیزات الکتریکی را به مرزهای خطرناک می‌برد و می‌تواند به آن‌ها آسیب وارد کند. در این متن، ما به بررسی تجهیزات مختلف حفاظتی در برابر حرارت می‌پردازیم، از جمله ترموسوئیچ، PTC، و سوئیچ اورلود.

ترموسوئیچ (Thermal Switch):

ترموسوئیچ ها دستگاه‌های حسگر حرارتی هستند که در صورت افزایش دما به مرزی خاص، خروجی الکتریکی یا مکانیکی خود را تغییر می‌دهند. این تجهیزات به عنوان یک راه حفاظتی مؤثر در برابر افزایش دما در الکتروموتورها و دستگاه‌های الکتریکی به کار می‌روند. زمانی که دما به مرز از پیش تعیین شده می‌رسد، ترموسوئیچ عمل می‌کند و از دستگاه خروجی الکتریکی را قطع می‌کند. این مساله جلوگیری از افزایش دما و خرابی تجهیزات را تضمین می‌کند.

 

ترموسوئیچ سوئیچ اورلود ptc

 

PTC (Positive Temperature Coefficient) حسگر دمایی:

PTC یک نیمه‌هادی دمایی است که مقاومت الکتریکی آن با افزایش دما افزایش می‌یابد. وقتی دما به حداکثر مجاز می‌رسد، مقاومت PTC به اندازه زیادی افزایش پیدا می‌کند و جریان الکتریکی را قطع می کند یا به رله مربوطه فرمان قطع می دهد. از این نوع تجهیزات برای حفاظت الکتروموتورها در برابر افزایش دما و جلوگیری از اتصالات خراب یا احتمال آسیب به سیستم‌ها استفاده می‌شود.

سوئیچ اورلود (Overload Switch):

سوئیچ اورلود یک تجهیز حفاظتی است که در مواقع بار زیاد یا اضافه به موتورها عمل می‌کند. وظیفه اصلی سوئیچ اورلود، جلوگیری از افزایش جریان الکتریکی به مقادیر خطرناک و نجات موتورها از خرابی است. این تجهیز در موتورهای الکتریکی به کار می‌رود تا در مواجهه با بار زیاد، عمل کرده و مدار موتور را قطع کند و به موتور فرصت دهد که خنک شود.