جک پنوماتیک

سیستم های پنوماتیکی مبتنی بر هوای فشرده هستند. جک های پنوماتیکی انرژی موجود در هوای فشرده را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. و ما می توانیم از این حرکت در جهت مقاصد خود استفاده کنیم. پیستون، میل پیستون و سیلندر از اجزای اصلی آن هستند.

با همین مقدمه کوتاه به سراغ لیست قیمت انواع جک پنوماتیک می رویم. در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جک های پنوماتیک به مقاله زیر از موتور درایو مراجعه کنید:

سیلندر پنوماتیک – بخش اول

جک پنوماتیک ( سیلندر پنوماتیک ) – بخش دوم

 

لیست قیمت جک پنوماتیک

جدول لیست قیمت انواع جک استاندارد، رادلس، قلمی و … در زیر آمده است. لطفا با استفاده از کد محصولات ، محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید و به مشخصات فنی هم توجه کنید.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام با کارشناسان موتوردرایو تماس بگیرید.

 

لیست قیمت جک استاندارد و رادلس فستو

محصولکد محصولسازندهقطر پیستون mmکورس mmقطر شفت mmفشار کاری barنیرو در فشار 6 بار Nاندازه پورت اتصالinch یا نوع پورتکاتالوگ
جک استانداردDSBC-100-80-PPVA-N3فستو10080254712-دریافت کاتالوگ
جک رادلسDGC-K-18فستو183000-8_2153-دریافت کاتالوگ
جک رادلسDGC-40فستو188500-754-دریافت کاتالوگ
جک رادلسDGC-K-50فستو506000-1178-دریافت کاتالوگ
جک رادلسDGC-18-80-PPV-Aفستو183000-8_2153-دریافت کاتالوگ

لیست قیمت جک قلمی (گرد) فستو

نوع محصولکد محصولسازندهقطر پیستون mmکورس mmقطر شفت mmفشار کاری barنیرو در فشار 6 بار Nاندازه پورت اتصال inch یا نوع پورتکاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-8-10-P-Aفستو810-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-8-25-P-Aفستو825-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-8-50-P-Aفستو850-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-10-10-P-Aفستو1010-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-10-25-P-Aفستو1025-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-10-50-P-Aفستو1050-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-12-10-P-Aفستو1210-61M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-12-25-P-Aفستو1225-61M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-12-50-P-Aفستو125061M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-16-10-P-Aفستو1610-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-16-25-P-Aفستو1625-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-16-50-P-Aفستو1650-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-20-10-P-Aفستو2010-1698-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-20-25-P-Aفستو2025-1698-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-20-50-P-Aفستو2050-1698-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-32-10-P-Aفستو3210-8-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-32-25-P-Aفستو3225-8-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-32-50-P-Aفستو3250-8-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-40-10-P-Aفستو4010-4-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیESNU-50-10-P-Aفستو5010-4-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-8-10-P-Aفستو810-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-8-25-P-Aفستو825-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-8-80-P-Aفستو880-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-8-100-P-Aفستو8100-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-10-10-P-Aفستو1010-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-10-40-P-Aفستو1040-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-10-50-P-Aفستو1050-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-10-100-P-Aفستو10100-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-12-15-P-Aفستو1215-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-12-40-P-Aفستو1240-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-12-100-P-Aفستو12100-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-12-200-P-Aفستو12200-M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-16-10-P-Aفستو1610-10_1M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-16-20-PPV-Aفستو1620-10_1M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-16-160-PPV-Aفستو16160-10_1M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-16-25-PPV-Aفستو1625-10_1M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-16-200-PPV-Aفستو16200-10_1M5دریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-20-10-PPV-Aفستو2010-10_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-20-30-PPV-Aفستو2030-10_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-20-50-PPV-Aفستو2050-10_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-20-160-PPV-Aفستو20160-10_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-20-300-PPV-Aفستو20300-10_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-25-10-PPV-Aفستو251010_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-25-15-PPV-Aفستو251510_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-25-30-PPV-Aفستو253010_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-25-50-PPV-Aفستو255010_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-25-80-PPV-Aفستو258010_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-25-160-PPV-Aفستو2516010_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-25-300-PPV-Aفستو2530010_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-25-500-PPV-Aفستو2550010_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-32-25-PPV-Aفستو322510_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-32-40-PPV-Aفستو324010_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-32-80-PPV-Aفستو328010_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-32-125-PPV-Aفستو3212510_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-32-160-PPV-Aفستو3216010_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-32-200-PPV-Aفستو3220010_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-32-320-PPV-Aفستو3232010_18-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-40-25-PPV-Aفستو402510_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-40-40-PPV-Aفستو404010_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-40-80-PPV-Aفستو408010_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-40-160-PPV-Aفستو4016010_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-40-125-PPV-Aفستو4012510_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-40-200-PPV-Aفستو4020010_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-40-250-PPV-Aفستو4025010_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-40-320-PPV-Aفستو4032010_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-50-25-PPV-Aفستو502510_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-50-40-PPV-Aفستو504010_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-50-80-PPV-Aفستو508010_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-50-100-PPV-Aفستو5010010_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-50-125-PPV-Aفستو5012510_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-50-160-PPV-Aفستو5016010_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-50-250-PPV-Aفستو5025010_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-50-320-PPV-Aفستو5032010_14-Janدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-63-25-PPV-Aفستو632510_18-Marدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-63-40-PPV-Aفستو634010_18-Marدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-63-80-PPV-Aفستو638010_18-Marدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-63-100-PPV-Aفستو6310010_18-Marدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-63-125-PPV-Aفستو6312510_18-Marدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-63-160-PPV-Aفستو6316010_18-Marدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-63-200-PPV-Aفستو6320010_18-Marدریافت کاتالوگ
سیلندر قلمیDSNU-63-320-PPV-Aفستو6332010_18-Marدریافت کاتالوگ

لیست قیمت جک چهار گوش (مربع) فستو

نوع محصولکد محصولسازندهقطر پیستون mmکورس mmقطر شفت mmفشار کاری barنیرو در فشار 6 بار Nاندازه پورت اتصال inch یا نوع پورتکاتالوگ
جک پنوماتیکفستو3220124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-32-30-PPVA-N3فستو3230124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-32-80-PPVA-N3فستو3280124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-32-100-PPVA-N3فستو32100124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-32-150-PPVA-N3فستو32150124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-32-200-PPVA-N3فستو32200124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-32-250-PPVA-N3فستو32250124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-32-300-PPVA-N3فستو32300124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-32-400-PPVA-N3فستو32400124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-32-500-PPVA-N3فستو32500124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-40-25-PPVA-N3فستو4025167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-40-80-PPVA-N3فستو4080167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-40-160-PPVA-N3فستو40160167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-40-250-PPVA-N3فستو40250167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-40-400-PPVA-N3فستو40400167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-40-500-PPVA-N3فستو40500167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-50-20-PPVA-N3فستو50202011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-50-30-PPVA-N3فستو50302011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-50-60-PPVA-N3فستو50602011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-50-125-PPVA-N3فستو501252011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-50-200-PPVA-N3فستو502002011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-63-40-PPVA-N3فستو63402018701/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-50-400-PPVA-N3فستو504002011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-50-500-PPVA-N3فستو505002011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-63-25-PPVA-N3فستو63252018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-63-40-PPVA-N3فستو63402018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-63-60-PPVA-N3فستو63602018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-63-100-PPVA-N3فستو631002018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-63-160-PPVA-N3فستو631602018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-63-300-PPVA-N3فستو633002018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-63-400-PPVA-N3فستو634002018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-63-500-PPVA-N3فستو635002018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-80-25-PPVA-N3فستو80252530163/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-80-50-PPVA-N3فستو80502530163/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-80-80-PPVA-N3فستو80802530163/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-80-160-PPVA-N3فستو801602530163/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-80-300-PPVA-N3فستو803002530163/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-80-500-PPVA-N3فستو805002530163/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-100-25-PPVA-N3فستو100252547121/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-100-125-PPVA-N3فستو1001252547121/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-100-160-PPVA-N3فستو1001602547121/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-100-250-PPVA-N3فستو1002502547121/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-100-400-PPVA-N3فستو1004002547121/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-100-500-PPVA-N3فستو1005002547121/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-125-40-PPVA-N3فستو12540327363-دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-125-80-PPVA-N3فستو12580327363-دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-125-100-PPVA-N3فستو125100327363-دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-125-160-PPVA-N3فستو125160327363-دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-125-320-PPVA-N3فستو125320327363-دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBC-125-500-PPVA-N3فستو125500327363-دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-32-25-PPVA-N3 فستو3225124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-32-40-PPVA-N3 فستو3240124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-32-80-PPVA-N3فستو3280124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-32-100-PPVA-N3فستو32100124831/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-40-25-PPVA-N3فستو4025167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-40-40-PPVA-N3فستو4040167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-40-80-PPVA-N3فستو4080167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-40-100-PPVA-N3فستو40100167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-40-200-PPVA-N3فستو40200167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-40-400-PPVA-N3فستو40400167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-40-500-PPVA-N3فستو40500167541/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-50-25-PPVA-N3 فستو50252011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-50-40-PPVA-N3فستو50402011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-50-80-PPVA-N3فستو50802011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-50-125-PPV-A-N3فستو501252011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-50-160-PPV-A-N3فستو501602011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-50-320-PPVA-N3فستو503202011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-50-500-PPVA-N3فستو505002011781/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-63-25-PPVA-N3فستو63252018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-63-50-PPVA-N3فستو63502018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-63-100-PPVA-N3فستو631002018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-63-160-PPVA-N3فستو631602018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-63-320-PPVA-N3فستو633202018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-63-320-PPVA-N3فستو633202018703/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-80-25-PPVA-N3فستو80252530163/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-80-50-PPVA-N3فستو80502530163/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیک DSBG-80-100-PPVA-N3فستو801002530163/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-80-160-PPVA-N3فستو801602530163/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-80-320-PPVA-N3فستو803202530163/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-80-500-PPVA-N3فستو805002530163/8دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-100-25-PPVA-N3فستو100252547121/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-100-80-PPVA-N3فستو100802547121/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-100-125-PPVA-N3فستو1001252547121/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-100-160-PPVA-N3فستو1001602547121/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-100-250-PPVA-N3فستو1002502547121/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-100-500-PPVA-N3فستو1005002547121/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیک DSBG-125-25-PPVA-N3فستو125253273631/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیک DSBG-125-25-PPVA-N3فستو125403273631/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-125-100-PPVA-N3فستو1251003273631/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-125-160-PPVA-N3فستو1251603273631/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-125-200-PPVA-N3فستو1252003273631/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-125-320-PPVA-N3فستو1253203273631/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-125-500-PPVA-N3فستو1255003273631/2دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-160-25-PPVA-N3فستو1602540120643/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-160-50-PPVA-N3فستو1605040120643/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیک DSBG-160-80-PPVA-N3فستو1608040120643/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-160-125-PPVA-N3فستو16012540120643/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیک DSBG-160-160-PPVA-N3فستو16016040120643/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-160-250-PPVA-N3فستو16025040120643/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-160-320-PPVA-N3فستو16032040120643/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-160-500-PPVA-N3فستو16050040120643/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-200-40-PPVA-N3فستو2004040188503/4دریافت کاتالوگ
جک پنوماتیکDSBG-200-80-PPVA-N3فستو2008040188503/4دریافت کاتالوگ

سعید وهابیمشاهده نوشته ها

Avatar

من سعید وهابی فارغ تحصیل مهندسی برق از تبریز هستم. در زمینه های سئو، تولید محتوای ارگانیک تخصصی و طراحی وبسایت مشغول به کار هستم. علاقه شدید من به طبیعت و مسافرت باعث شد تا در مسیر تورلیدری طبیعت گردی و سفرهای خاص مثل سفر با دوچرخه هم وارد بشم. یاد گرفتن چیزهای جدید برای من همیشه جذاب بوده و به نظرم این قصه هیچوقت تموم نمیشه.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *